Kalendár vzdelávacích podujatí CME

Overte si, či vzdelávacie podujatie organizované na území SR, ktorého sa chcete zúčastniť je zaevidované v tomto Kalendári!
Slovenská lekárska komora tu eviduje kreditované vzdelávacie podujatia CME v zmysle oprávnení, ktoré jej ukladajú právne predpisy SR (najmä zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch...). Jednorazové vzdelávacie podujatia, ktoré sa nenachádzajú v tomto Kalendári a sú realizované na území SR po 1.1.2014 nebude môcť komora (SLK) uznať v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov. Povinnosť zaevidovať vzdelávacie podujatie v tomto Kalendári má registrátor.